1. La BerTTíroc es una marxa popular no competitiva de bicicleta de muntanya que es celebra el diumenge, 15 d’abril de 2018.
 2. És obligatori l’ús del casc
 3. La marxa es celebra per un circuit marcat per muntanya, pistes, corriols, obert i no tancat, per tant, és important respectar a altres usuaris que transcorrin pel circuit.
 4. Pot participar a la marxa qualsevol persona major de 18 anys i tots els menors de 18 anys sempre i quan vagin acompanyats del pare/mare o tutor/a legal.
 5. Els participants hauran de complir totes les normes del codi de circulació i respectar les indicacions de voluntaris, membres de Protecció Civil i/o Policia Local o qualsevol persona que coordini la marxa.
 6. El recorregut és obert al trànsit però degudament controlat. Els participants han de seguir les indicacions de les autoritats de trànsit i/o Protecció Civil i circular amb precaució. A les vies públiques, els ciclistes han de romandre al voral del carril dret. A pistes, és recomanable circular pel costat dret.
 7. Els participants que abandonin el recorregut marcat per l’organització ho faran sota la seva responsabilitat.
 8. El recorregut inclou ascensions exigents i trams tècnics en descens. És responsabilitat del participant decidir si ho pot superar muntat sobre la bicicleta. L’organització no és responsable d’accidents relacionats amb la destresa de cada participant o el seu nivell de forma física.
 9. S’estableix un tancament de pas per al recorregut a les 12:00 h. al km. 30 aprox., circumstància que es comunicarà prèviament als participants. Els participants fora de control que vulguin continuar pel recorregut ho faran sota la seva responsabilitat.
 10. L’inscrit participa lliurement i sota la seva responsabilitat tant personal com davant de tercers. L’organització no es fa responsable dels actes irresponsables comesos pel participant. L’inscrit participa lliurement i sota la seva responsabilitat tant personal com davant de tercers.
 11. L’organització inclou, dins el preu de la inscripció, una assegurança vàlida durant el transcurs de la marxa. Es recomana llicència BTT/cicloturista.
 12. Les inscripcions són personals i intransferibles, només poden ser utilitzades per la persona inscrita. L’organització no es fa responsable dels que participin sense dorsal o amb el dorsal d’una altra persona.
 13. L’organització es reserva el dret de fer qualsevol tipus de modificació, ja sigui del circuit, o canvi de data per temes de força major. En cap cas es retornarà la inscripció. En cas d’anul·lació de la prova per inclemències meteorològiques o causes de força major, es donarà igualment l’obsequi commemoratiu i l’esmorzar.
 14. L’organització es reserva el dret, sense avís, sota circumstàncies greus, i en favor del desenvolupament i la seguretat de la prova (participants, personal, etc), de retardar la sortida, modificar l’horari i / o actualitzar el reglament.
 15. Qualsevol canvi es publicarà a les diverses plataformes de comunicació existents, i és responsabilitat del participant estar al corrent d’aquests.
 16. En cas que un tram del recorregut sigui impracticable i impossible de franquejar, per circumstàncies imprevistes, l’organització pot desviar el recorregut pels punts previstos.
 17. Es prega respectar el medi ambient i l’entorn, i deixar les deixalles als punts habilitats.
 18. Els participants cedeixen els drets d’imatge i autoritzen la publicació i posterior ús de les fotografies que es facin en el decurs de l’activitat.
 19. La bicicleta ha d’estar en condicions tècniques i de seguretat òptimes per a la pràctica en un entorn de muntanya.
 20. És obligatori portar el dorsal lliurats per l’organització. El dorsal ha d’estar degudament col·locat en la part davantera de la bicicleta.
 21. En cas de ser necessari portar roba d’abric (impermeable, maneguets, camals, etc.), l’organització no proveeix aquestes peces als participants i no es responsabilitza de l’elecció de roba de cada persona.
 22. L’organització no es fa responsable de cap avaria ni reparació de la bicicleta que pugui succeir en el transcurs de la prova.
 23. L’organització no es fa responsable de cap objecte perdut o oblidat al llarg del recorregut o en el transcurs de la prova per cap participant. Tampoc si és lliurat a qualsevol membre de l’organització en el transcurs de la marxa.
 24. Per motius de seguretat es recomana portar telèfon mòbil.
 25. La bicicleta de muntanya és una activitat de competició o lleure que es desenvolupa a la naturalesa i el seu impacte en aquest entorn és una responsabilitat per a tots els participants i organitzadors de proves esportives.

Preguem que siguin respectuosos amb l’entorn natural pel qual transcorre el recorregut; prestant atenció a les deixalles, circular fora dels camins, no prendre dreceres que danyin a la vegetació, anar amb compte amb els animals a la muntanya, no deixar tirat cap recanvi, etc.

L’organització es reserva el dret de retirar a qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es travessen al llarg del recorregut.

 1. Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres participants, membres de l’organització, mitjans de comunicació i públic.
 2. L’organització proveirà als participants de 3 avituallaments, aproximadament al km 14, km 28 i al final de cursa.
 3. L’organització disposarà dues ambulàncies al llarg del recorregut i una a la sortida/arribada.
 4. Durant la cursa, vehicles de l’organització circularan al llarg del recorregut per seguretat dels participants, podran ser motos, bicicletes o cotxes.
 5. Està permès l’ús de bicicletes elèctriques.
 6. Inscriure’t a BerTTíroc implica l’acceptació i compliment d’aquest reglament

 

 

1. La BerTTíroc es una marcha popular no competitiva de bicicleta de montaña que se celebra el domingo, 15 de abril de 2018.
2. Es obligatorio el uso del casco
3. La marcha se celebra por un circuito marcado por montaña, pistas, senderos, abierto y no cerrado, por lo tanto, es importante respetar a otros usuarios que transcurran por el circuito.
4. Puede participar en la marcha cualquier persona mayor de 18 años y todos los menores de 18 años siempre y cuando vayan acompañados del padre / madre o tutor / a legal.
5. Los participantes deberán cumplir todas las normas del código de circulación y respetar las indicaciones de voluntarios, miembros de Protección Civil y / o Policía Local o cualquier persona que coordine la marcha.
6. El recorrido está abierto al tráfico pero debidamente controlado. Los participantes deben seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y / o Protección Civil y circular con precaución. En las vías públicas, los ciclistas deben permanecer en el arcén del carril derecho. En pistas, es recomendable circular por el lado derecho.
7. Los participantes que abandonen el recorrido marcado por la organización lo harán bajo su responsabilidad.
8. El recorrido incluye ascensiones exigentes y tramos técnicos en descenso. Es responsabilidad del participante decidir si lo puede superar montado sobre la bicicleta. La organización no es responsable de accidentes relacionados con la destreza de cada participante o su nivel de forma física.
9. Se establece un cierre de paso para el recorrido a las 12:00 h. en el km. 30 aprox., Circunstancia que se comunicará previamente a los participantes. Los participantes fuera de control que quieran continuar por el recorrido lo harán bajo su responsabilidad.
10. El inscrito participa libremente y bajo su responsabilidad tanto personal como frente a terceros. La organización no se hace responsable de los actos irresponsables cometidos por el participante. El inscrito participa libremente y bajo su responsabilidad tanto personal como frente a terceros.
11. La organización incluye, dentro del precio de la inscripción, un seguro válida durante el transcurso de la marcha. Se recomienda licencia BTT / cicloturista.
12. Las inscripciones son personales e intransferibles, sólo pueden ser utilizadas por la persona inscrita. La organización no se hace responsable de los que participen sin dorsal o con el dorsal de otra persona.
13. La organización se reserva el derecho de hacer cualquier tipo de modificación, ya sea del circuito, o cambio de fecha por temas de fuerza mayor. En ningún caso se devolverá la inscripción. En caso de anulación de la prueba por inclemencias meteorológicas o causas de fuerza mayor, se dará igualmente el obsequio conmemorativo y el desayuno.
14. La organización se reserva el derecho, sin aviso, bajo circunstancias graves, y en favor del desarrollo y la seguridad de la prueba (participantes, personal, etc), de retrasar la salida, modificar el horario y / o actualizar reglamento.
15. Cualquier cambio se publicará a las diversas plataformas de comunicación existentes, y es responsabilidad del participante estar al tanto de estos.
16. En caso de que un tramo del recorrido sea impracticable e imposible de franquear, por circunstancias imprevistas, la organización puede desviar el recorrido por los puntos previstos.
17. Se ruega respetar el medio ambiente y el entorno, y dejar los desechos en los puntos habilitados.
18. Los participantes ceden los derechos de imagen y autorizan la publicación y posterior uso de las fotografías que se hagan en el transcurso de la actividad.
19. La bicicleta debe estar en condiciones técnicas y de seguridad óptimas para la práctica en un entorno de montaña.
20. Es obligatorio llevar el dorsal entregados por la organización. El dorsal debe estar debidamente colocado en la parte delantera de la bicicleta.
21. En caso de ser necesario llevar ropa de abrigo (impermeable, manguitos, perneras, etc.), la organización no provee estas piezas a los participantes y no se responsabiliza de la elección de ropa de cada persona.
22. La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la bicicleta que pueda suceder en el transcurso de la prueba.
23. La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo largo del recorrido o en el transcurso de la prueba por ningún participante. Tampoco si es entregado a cualquier miembro de la organización en el transcurso de la marcha.
24. Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil.
25.La bicicleta de montaña es una actividad de competición u ocio que se desarrolla en la naturaleza y su impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los participantes y organizadores de pruebas deportivas.
Rogamos que sean respetuosos con el entorno natural por el que transcurre el recorrido; prestando atención a los desechos, circular fuera de los caminos, no tomar atajos que dañen a la vegetación, tener cuidado con los animales en la montaña, no dejar tirado hacia recambio, etc.
La organización se reserva el derecho de retirar a cualquier participante que no respete el medio ambiente o las propiedades privadas que se atraviesan a lo largo del recorrido.
26. Todos los participantes deben ser respetuosos con los demás participantes, miembros de la organización, medios de comunicación y público.
27. La organización proveerá a los participantes de 3 avituallamientos, aproximadamente en el km 14, km 28 y al final de carrera.
28. La organización dispondrá dos ambulancias a lo largo del recorrido y una a la salida / llegada.
29. Durante la carrera, vehículos de la organización circularán a lo largo del recorrido por seguridad de los participantes, podrán ser motos, bicicletas o coches.
30. Está permitido el uso de bicicletas eléctricas.
31. Inscribirte a BerTTíroc implica la aceptación y cumplimiento de este reglamento